Kallelse till årsmöte 2018

Kallelse till årsmöte 21 april 2018

Lördagen den 21 april kl. 15:30 kommer föreningens årsmöte äga rum i Tintomararummet, Aniaraplatsen 2, 191 48 Sollentuna (samma byggnad som Sollentuna bibliotek).

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- / räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  c) fyra suppleanter i styrelsen för med dem fastställd turordning för en tid av ett år;
  d) en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) två till tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 12. Eventuella övriga frågor.

Handlingar inför årsmötet finns tillgängliga via styrelsen@unitedmovement.se senast en vecka innan årsmötet.

 

Valberedningen

Nedan är valberedningens förslag till styrelse inför årsmöte 2018 i föreningen United Movement (UM).

Omval

 • Ordinarie, Elin Axelsson, 2 år (Ordförande 1 år)
 • Ordinarie, Erling Vignisson, 2 år
 • Ordinarie, Jenny Thärnström, 1 år
 • Suppleant, Johannes Netzen, 1 år
 • Suppleant, Sofia Ollesdotter, 1 år
 • Suppleant, Tara Rejimand, 1 år

Nyval

 • Ordinarie, Per Thörnqvist, 1 år
 • Ordinarie, Jessica Levinsson, 1 år
 • Suppleant, Sofie Asp, 1 år

Revisor
Förslag enligt motion

Valberedning

 • Susanne Bonde (Sammankallande)
 • Susanne Lundqvist
 • Sanna Anzèn

Intresserade som inte nomineras till styrelseuppdrag

 • Susanne Lundqvist
 • Sanna Anzén
 • Maria Jacobsson

Sollentuna 2018-03-27

Per Thörnqvist, Sanna Anzén och Ellinore Seybolt

Valberedningen

Ovan kallelse har även gott ut i föreningens Facebook-sida, vi uppmuntrar alla att följa den:
https://www.facebook.com/groups/859470850874422/permalink/946366045518235/