Årsmöte 28 april 2019

Välkomna!

Föreningens Årsmöte kommer genomföras söndagen den 28 april 2019, kl 14:00 i Spegelsalen i Nya Rotebrohallen.

Alla medlemmar och åhörare är välkomna!

Rösträtt har alla medlemmar som fyller minst 16 år under mötesåret.

Motioner till årsmötet måste inkomma till styrelsen senast fyra veckor innan mötet. Mejla din/a motion/er till styrelsen@unitedmovement.se senast den 31 mars.

Stadgarna hittar du här.
Resultat- och balansrapport samt revisionberättelser för 2018 hittar du nederst på denna sida.


Dagordning Årsmöte United Movement

 1. Välkomna
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhet/räkenskapsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/ räkenskapsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  a) Inga inkomna motioner
  b) Arvode/rabatt terminsavgift, Styrelseledamöter
  c) Stadgeändring. Brutet räkenskapsår för att ligga i fas med säsongen
 13. Val av
  a) Föreningens ordförande till en tid av 1 år
  b) Halva antalet ledamöter till en tid av 2 år
  c) Fyra suppleanter i styrelsen med fastställd turordning för en tid av 1 år
  d) En revisor och en revisorssuppleant för en tid av 1 år
  e) 2-3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav en sammankallande
  f) ombud att representera föreningen
 14. Övriga frågor
 15. Avslut/Avtackning

Revisionsberättelse_signerad

Balansrapport 2018 - slutlig

Resultatrapport 2018 - slutlig

Resultatbudget 2019

02 Verksamhetsberättelse UM 2018

06 Verksamhetsplan UM 2018